Reyna Gentin, photo by Ayelet Feinberg & Stephen Friedgood